What là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 14:48 23-05-2018 - lượt xem 735

Trả lời cho What là gì?


What được hiểu đơn giản là "Cái gì", "Cái gì vậy"

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này