ước chung là gì? ?

Người đặt câu hỏi - lúc 15:09 03-11-2016 - lượt xem 932

Trả lời cho ước chung là gì??


a chia hết cho b thì b là ước của a. ước chung của 2 số a và b là số cùng là ước của cả a và b. a chia hết cho b thì b là bội của a. bội chung của 2 số a và b là số cùng là bội của cả a và b.
Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này