quá trình nhận thức là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 01:12 07-11-2016 - lượt xem 924

Trả lời cho quá trình nhận thức là gì?


Là một quá trình được bắt đầu bằng những tác nhân của môi trường, thông qua các giác quan của con người được tố chức và giải thích để đi đến hành vi. Quá trình tổ chức và giải thích diễn ra theo các bước:
1.Chú ý có chọn lọc-là quá trình chọn lọc những thông tin nhận được qua các giác quan
2.Tổ chức nhận thức và diễn giải
3.Thể hiện cảm xúc và hành vi
Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này